176-báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm và các khoản thu tại các cơ sở giáo dục

176-báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm và các khoản thu tại các cơ sở giáo dục
21 – Sep – 2016  15:52

      Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc.

 

          Thực hiện Công văn số 2954/UBND-KGVX ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Công văn số 1338-CV/TU ngày 09/9/2016 của Tỉnh ủy Sơn La;

 Thực hiện công văn số 1162/SGDĐT-TTr ngày 16/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc báo cáo tình hình dạy thêm, học thêm và các khoản thu tại các cơ sở giáo dục, Phòng giáo dục và đào tạo yêu cầu các đơn vị báo cáo một số nội dung như sau:

          1. Tình hình dạy thêm, học thêm của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi đơn vị quản lý trong năm học 2015 – 2016 và việc triển khai thực hiện trong năm học 2016-2017 (theo mẫu gửi kèm).

          2. Các khoản thu của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi đơn vị quản lý trong năm học 2015-2016 và việc triển khai thực hiện trong năm học 2016-2017 (có bảng kê số liệu cụ thể, trừ khoản thu học phí).

          Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học khẩn trương triển khai thực hiện; nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Hà Anh Tiến nhận, bản mềm gửi theo địa chỉ anhtienpgdpy@gmail.com) trước ngày 01/10/2016 để Phòng  tổng hợp, báo cáo Thanh tra Sở giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định./.


Tài liệu đính kèm:

  • 176- CV YEU CAU BC DAY THEM, HOC THEM….doc
421 lượt xem