Biểu bổ xung công văn 97-Cải cách tiền lương

Biểu bổ xung công văn 97-Cải cách tiền lương
8 – Jun – 2016  8:55
Ngày 03/6/2016 Phòng GD&ĐT đã triển khai công văn sô 97 về công tác báo cáo kinh phí cải cách tiền lương nhu cầu tăng lương. Nay đề nghị các trường báo cáo thêm biểu sau và nộp về Phòng GD&ĐT cho đồng chí Cao Thu trước ngày 10/6/2016

Tài liệu đính kèm:

  • BIEU GƯI CÁC TRƯƠNG MƠI THEO CONG VĂN TAI CHINH (gưi lại).xls
322 lượt xem