cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn

cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn
29 – Aug – 2016  8:5
Thực hiện Công văn số 1013/SGDĐT-GDPT ngày 16/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc triển khai hai cuộc thi năm học 2016-2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường học tổ chức triển khai 2 cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

  • Mẫu M1, M2.xls
  • CV 142- TRIÊN KHAI 2 CUỘC THI KTLM, CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP.doc
367 lượt xem