Thăm dò

Giao diện của websiteĐăng nhập

Thống kê truy cập

Số người Online : 9
Số lượt truy cập: 809,805
KE HOACH 25 BOI DUONG CBQL-GV HE NAM 2013
5 - Jul - 2013  9:15
Kính gửi: - Các trường Tiểu học; - Các trường Trung học cơ sở; - Các trường Phổ thông cơ sở; - Các trường PTDT Bán trú THCS trong huyện.

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT; Thông tư số 33/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình BDTX giáo viên Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 481/KH-SGDĐT-ĐTBD ngày 29/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên hè năm 2013;

Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên hè năm 2013 cho các cấp học trong huyện như sau:

 

Tài liệu đính kèm:
953 lượt xem